Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 

Artikel 1: Definities

HorseBidder: de handelsnaam van de online veilingsite voor paarden.

Gebruiker: iedere bezoeker van de website die gebruik maakt van de diensten van HorseBidder.

Koper: de Gebruiker die een bod uitbrengt op een aangeboden paard en deze verwerft.

Verkoper: de Gebruiker die een paard aanbiedt voor verkoop via de veilingsite.

Veiling: de online bieding op paarden aangeboden op HorseBidder.

Account: het door de Gebruiker op HorseBidder aangemaakte profiel.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, biedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen HorseBidder en de Gebruiker.

Door gebruik te maken van de website en de diensten van HorseBidder, stemt de Gebruiker in met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Registratie en Account

Om deel te nemen aan een veiling dient de Gebruiker zich te registreren en een account aan te maken.

De Gebruiker is verplicht om juiste, actuele en volledige informatie te verstrekken tijdens de registratie.

HorseBidder behoudt zich het recht voor om een account te weigeren of te beëindigen indien er onjuiste informatie is verstrekt of indien er misbruik van de website wordt vermoed.

Artikel 4: Veilingen

HorseBidder biedt een platform waar Kopers en Verkopers elkaar kunnen vinden; HorseBidder is zelf geen partij bij de koopovereenkomst.

De Veiling begint en eindigt op de door HorseBidder bepaalde tijden en data. 

Als er echter een bod wordt uitgebracht in de laatste 5 minuten voor de sluitingstijd van dat kavel, wordt de veilingtijd voor dat specifieke kavel automatisch met 5 minuten verlengd. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.

Een uitgebracht bod is bindend en kan niet worden ingetrokken.

De hoogste bieder aan het einde van de veiling is verplicht het paard van de Verkoper te kopen tegen het geboden bedrag.

De verkoop wordt gesloten onder Belgisch recht door middel van bieding en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het overeengekomen bedrag , al dan niet te verhogen met btw, vermeerderd met de veilingstoeslag van 5% + btw op de veilingstoeslag. Biedingen en betalingen worden gedaan in euro.

Elke bieder die een bod plaatst, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden aan HorseBidder en (na de toewijzing) aan de verkoper voor zijn/haar verplichtingen jegens HorseBidder en de verkoper. Als meerdere personen verklaren gezamenlijk een bod te hebben geplaatst, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens HorseBidder en (na de toewijzing) aan een verkoper. HorseBidder en de verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de veiling en namens derden op de aangeboden kavels te bieden.

Artikel 5: Verplichtingen van de Verkoper

De Verkoper dient volledige en nauwkeurige informatie over het aangeboden paard te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot: leeftijd, gezondheidstoestand, stamboom en eventuele gebreken.

De Verkoper garandeert dat het aangeboden paard vrij is van beslagen en aanspraken van derden.

De Verkoper is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot de verkoop van het paard.

Artikel 6: Verplichtingen van de Koper

De Koper is verplicht om binnen de afgesproken termijn het geboden bedrag te betalen aan de Verkoper.

De Koper dient ervoor te zorgen dat hij/zij voldoende kennis en middelen heeft om het paard na de aankoop te verzorgen.

Het risico van verlies of schade aan het paard gaat over op de Koper op het moment van levering.

Artikel 7: Betalingen

Betalingen tussen Koper en Verkoper verlopen rechtstreeks of via een door HorseBidder aangewezen betalingsdienst.

Eventuele kosten voor het gebruik van de betalingsdienst zijn voor rekening van de Gebruiker, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8: Annulering en Retourbeleid

Biedingen zijn bindend en kunnen niet worden ingetrokken. Annulering van de koop is slechts mogelijk met instemming van zowel Koper als Verkoper.

HorseBidder is niet verantwoordelijk voor annuleringen en bemiddelt niet in geschillen tussen Koper en Verkoper over de annulering.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

HorseBidder is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de website, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van HorseBidder.

HorseBidder is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door Gebruikers verstrekte informatie.

HorseBidder is niet aansprakelijk voor geschillen tussen Kopers en Verkopers. Gebruikers vrijwaren HorseBidder van alle aanspraken van derden in verband met dergelijke geschillen.

HorseBidder treedt op als veilingdienst. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend bepaald door HorseBidder. Dit betekent onder andere dat HorseBidder het verloop van de gebeurtenissen voor en tijdens de veiling bepaalt en de exclusieve bevoegdheid heeft om een kavel niet te veilen of de samenstelling van een of meer kavels te wijzigen, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren, de veiling op te schorten, te hervatten, te verlengen of te annuleren en/of andere maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht. De duur van een veiling wordt aangegeven op de veilingwebsite. Dit doet geen afbreuk aan het recht van HorseBidder om de veiling van de kavels op elk moment te annuleren, voortijdig te beëindigen, op te schorten of te verlengen. Zo kan HorseBidder onder andere haar recht uitoefenen om de veiling te verlengen in het geval dat de veiling door technische problemen niet toegankelijk is voor alle bieders. HorseBidder is echter niet verplicht dit te doen. Een bieder is verplicht de instructies en aanwijzingen op te volgen die door of namens HorseBidder in het kader van een veiling worden gegeven. Een deelnemer accepteert de buitengewone omstandigheden die zich kunnen voordoen tijdens een internetveiling en de (technische) onvolkomenheden die kunnen bestaan. HorseBidder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke voorvallen.

Artikel 10: Privacy en Gegevensbescherming

HorseBidder verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

Gebruikers gaan akkoord met de verwerking van hun persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacyverklaring.

Artikel 11: Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan behoren toe aan HorseBidder of haar licentiegevers.

Het is Gebruikers niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van HorseBidder materiaal van de website te kopiëren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken.

Artikel 12: Wijzigingen en Beëindiging

HorseBidder behoudt zich het recht voor om deze veilingvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan deelnemers. In geval van dergelijke wijzigingen, treden de nieuwe veilingvoorwaarden automatisch in werking voor alle gebruikers bij de volgende veiling en zoals gepubliceerd op de veilingwebsite.

HorseBidder behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te allen tijde te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 13: Toepasselijk Recht en Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

Artikel 14: Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. HorseBidder zal in een dergelijk geval een nieuwe bepaling vaststellen die de oorspronkelijke bedoeling zo dicht mogelijk benadert.

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in meerdere talen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende versies is de Nederlandse versie leidend.

 

 

 

#replace title#